en-USnb-NO

Priser & Vilkår

  • I starten av et oppdrag mottar klienten normalt en oppdragsbekreftelse hvor de konkrete priser og betingelser for det aktuelle oppdrag fremgår.
  • Våre salærer beregnes i de fleste tilfeller ut i fra hvor mye tid vi bruker, sakens kompleksitet, resultatet av bistanden, hvilke verdier eller interesser som berøres av saken, eventuelle spesielle problemer i forbindelse med saksbehandlingen mv. Ut fra bl.a. disse momenter ligger våre ordinære timesatser mellom kr 1.200,- og kr 1.800,- med tillegg av 25 % merverdiavgift. I enkelte tilfeller kan vi også avtale en fast pris for oppdraget.
  • I visse typer saker vil man kunne få erstattet deler av salæromkostningene gjennom klientens rettshjelpsforsikring. I andre saker kan man få innvilget fri rettshjelp. Vi vil orientere om dette.